JIM HENSON DARK CRYSTAL SC BOX SET CREATION MYTHS

œ Brian Froud, legendary conceptual designer of the beloved Jim Henson fantasy film The Dark Crystal , returns to the world he helped create in this official prequel trilogy to the cult-classic film. œ Collected together in one set for the first time, this graphic novel series reveals the definitive origins of the Skeksis, Mystics, Gelfling, and the Dark Crystal itself while introducing all new characters in an epic spanning thousands of years.

Creators

(W) Brian Froud & Various (A) Alex Sheikman (CA) Brian Froud

$29.99
Add to Cart